Statuten HV

OPRICHTING VERENIGING

Op negen en twintig juli negentienhonderd vier en negentig verschenen voor mij, m r Geert Vermeulen, kandidaat-notaris, wonende te Terschelling, hierna te – – noemen: notaris, als plaatsvervanger van mr Johannes – –

Petrus Mensink, notaris ter standplaats Terschelling en –

V l i e l a n d :

 1. Mevrouw   XX
 2. Mevrouw . X     X

c.De Heer   XX

De komparanten verklaarden een vereniging op te richten, als lid tot die vereniging toe te treden en voor die – –

vereniging vast te stellen de navolgende

STATUTEN.

NAAM.

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: Huurdersvereniging “De – –

B r a n d a r i s ” .

ZETEL.

Artikel 2.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Terschelling. – – – – DOEL.

Artikel 3.

 1. De vereniging heeft ten doel: ——————-
  1. het bevorderen van wonen als sociaal grondrecht; –
  2. het behartigen van, en het opkomen voor de belangen – van: —————————————-
   • huurders; ———————————
   • woningzoekenden; en ———————-
   • bewoners van woningen in een beheersvorm tussen huur en koop; —————————
  3. het bevorderen van een sterke organisatieopbouw van – de huurders en woningzoekenden in de gemeente – – –

Terschelling; ——————————

 1. het al dan niet tegen betaling verlenen van diensten aan de huurders en woningzoekenden of hun —-   organisaties door middel van ondersteuning, scholing en voorlichting; —————————
 2. het voeren van juridische procedures voor leden; –
 3. het ontwikkelen en stimuleren van vernieuwingen in de volkshuisvesting ten bate van de huurders en – – woningzoekenden; —————————
 4. bevorderen dat huurders en woningzoekenden op – – – plaatselijk niveau op een goede manier hun belangen – tweede blad

kunnen behartigen; —————————–

 1. bevorderen dat huurders, woningzoekenden en hun – – organisaties faciliteiten en middelen hiertoe kunnen verwerven; ————————————- i. het doen van alles wat met het vorenstaande verband – houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de – meest ruime zin.
 1. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken – door: ———————————————–
  1. het opbouwen en instandhouden van een organisatie;
  2. het adviseren, ondersteunen en scholen van de – – – huurders en woningzoekenden en hun organisaties; –
  3. het beleggen van bijeenkomsten, het verstrekken van – informatie, het deelnemen aan overleg, het voeren – van acties en het opkomen voor de belangen van de – bij haar aangesloten leden; ———————
  4. alle overige middelen die bevorderlijk zijn voor – verwezenlijking van de doelstellingen. ———

LEDEN. —

Artikel 4.

 1. Leden van de vereniging kunnen slechts zijn natuurlijke personen.
 2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en – – adressen van alle leden zijn opgenomen.
 3. Indien het bestuur besluit een aspirant-lid niet als – lid aan te nemen, deelt het bestuur of het ——–   afdelingsbestuur dit met redenen omkleed schriftelijk mee aan de aanvrager. De afgewezene kan binnen dertig dagen na ontvangst van de afwijzende beslissing de – – algemene ledenvergadering alsnog verzoeken om als lid te worden toegelaten. —————————-

Artikel 5.

 1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben – de vereniging financieel te steunen met een door de – algemene ledenvergadering – hierna te noemen: algemene – vergadering- vast te stellen minimumbijdrage. – – – –
 2. Begunstigers zijn verplicht hun adressen aan de – – – vereniging mede te delen. ————————-
 3. Begunstigers hebben geen andere verplichtingen dan die – welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd. —————————————
 4. Begunstigers hebben, onverminderd het dienaangaande in – deze statuten bepaalde, slechts de rechten die hen bij – het huishoudelijk reglement worden verleend.

Artikel 6.

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.
 2. Bij niet-toelating als lid kan de algemene vergadering – alsnog tot toelating besluiten. ———————   EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.

Artikel 7.

 1. Het lidmaatschap eindigt: ————————-
  1. door de dood van het lid; —————–
  2. door opzegging door het lid; ————–
 1. door opzegging door de vereniging. Deze kan – – – – geschieden:
  1. wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te – voldoen; ————————————
  2. wanneer hij één of meer van zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; ———–
  3. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet – gevergd kan worden het lidmaatschap te laten – – voortduren; ——————————–
 2. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of – de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. – – –
 1. Opzegging door de vereniging geschiedt door het – – – bestuur.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de – vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap ——– onmiddellijk worden beëindigd: ———————
  1. indien van de vereniging of van het lid ——   redelijkerwijs niet gevergd kan worden het – – – – lidmaatschap te laten voortduren. —————
  2. indien het bepaalde in dit artikel 7, lid 1, sub c2 – of c3 toepassing vindt. ————————-   Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit – is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. De bevoegdheid tot – – – – opzegging van het lidmaatschap met onmiddellijke ingang komt echter niet aan de leden toe ingeval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.
 3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige – lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was – opgezegd. —————————————–
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het – – bestuur. ——————————————
 5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te – laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit – het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit – beroep open op de algemene vergadering. ————  Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. – – Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar – vierde blad

eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage —-

voor het geheel verschuldigd. ———————-

JAARLIJKSE GELDELIJKE BIJDRAGEN (CONTRIBUTIE).

Artikel 8.

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een – – – – jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in – – – – categorieën worden ingedeeld die een verschillende – – bijdrage betalen; met name voor echtparen en ——-   samenwonenden waarvan beide partners lid wensen te – – worden kan per partner een verminderde jaarlijkse – – bijdrage worden vastgesteld.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het – betalen van een bijdrage te verlenen. ————-   ANDERE VERBINTENISSEN.

Artikel 9.

Middels een besluit genomen door de algemene vergadering kunnen ten behoeve van de vereniging en ten laste van de leden nadere verbintenissen aan het lidmaatschap worden – verbonden. Een dergelijk besluit kan slechts worden – – – genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde – – gedeelte der uitgebrachte stemmen in een vergadering – – waarin tenminste twee/derde van het aantal stemmen dat – door stemgerechtigden gezamenlijk kan worden uitgebracht vertegenwoordigd is. ———————————   BESTUUR.

Artikel 10.

 1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene —-   vergadering te bepalen aantal van tenminste vier en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die door de – – – algemene vergadering worden benoemd. De benoeming – – geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2
 2. De algemene vergadering kan ten hoogste twee —-   natuurlijke personen die geen lid zijn van de – – – – vereniging tot bestuurder benoemen. ————–
 3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of – meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4

Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd – zowel het bestuur als ten minste vijf leden.

De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping – voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door – vijf of meer leden moet voor de aanvang van de – – – – vergadering schriftelijk bij het bestuur worden – – – i n g e d i e n d .

Een bestuurslid van de vereniging “Woningbouwvereniging Pierre Louis”, gevestigd te Terschelling, kan geen – – bestuurslid van de vereniging zijn.

 1. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de – – uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene – vergadering, genomen in een vergadering waarin – – – – tenminste twee/derde van het aantal stemmen dat door de stemgerechtigden gezamenlijk kan worden uitgebracht – vijfde blad

vertegenwoordigd is.

 1. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene – vergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de – opgemaakte voordrachten het bindend karakter te – – – ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de – benoeming.
 2. Indien er meer dan één bindende voordracht is, – – – – geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
 3. Bestuursleden hebben zitting in het bestuur zonder last of ruggespraak. ———————————-

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – SCHORSING. ——————————————————————

Artikel 11.

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene – – – vergadering worden ontslagen of geschorst. Een – – – – schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop – van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn – – benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken – rooster van aftreden. De aftredende is herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn – – – – voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden – benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; —————————-
  2. door bedanken.
  3. indien een bestuurslid in het bestuur van genoemde vereniging “Woningbouwvereniging Pierre Louis” – – z i t t i n g n e e m t .

BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR. – – –

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk – hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. – – – Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. Het – maximaal door één persoon binnen het bestuur te – – – bekleden functies bedraagt twee. De functie van – – – voorzitter is binnen het bestuur met geen andere – – – functie verenigbaar. ——————————
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de – secretaris notulen opgemaakt. In afwijking van het – – hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel – van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de – – inhoud van een besluit niet beslissend.
 3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen – – aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming –

door het bestuur worden gegeven. ——————–

BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING – COMMISSIES. ———————————-

 1. a. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het – bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Elke bestuurder is tegenover de vereniging gehouden – tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen zesde blad

taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot – de werkkring van twee of meer bestuurders behoort, — is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk – – terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. ———————————–

 1. Indien het aantal bestuursleden beneden een ——- voorgeschreven minimum is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk – een algemene vergadering te beleggen waarin de – – – – voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. ————————————-
 2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid – bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden ingesteld en opgeheven. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden – van die commissies.
 3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene – vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en – – – bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van – overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een – – derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor – een schuld van een ander verbindt. ——————   Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. ———————–
 4. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de – – – algemene vergadering voor besluiten tot:
 5. onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van – – rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van drieduizend gulden ——-   (f.3.000,00) of zoveel meer als door de algemene – – – vergadering zal worden vastgesteld te boven gaande, – waarbij door splitsing aan de strekking van deze – – – bepaling geen afbreuk kan worden gedaan; ———–

II.a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen; – –

 1. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de – – vereniging een bankkrediet wordt verleend; – – – –
 2. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen – het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend – bankkrediet; ———————————–
 3. het aangaan van dadingen; —————–
 4. het optreden in rechte; ——————-
 5. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan. ——————
 6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 – – – bepaalde wordt de vereniging vertegenwoordigd: – – – – a. hetzij door het bestuur; —————–
 7. hetzij door twee gezamenlijk handelende —— bestuursleden. ———————————   JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING.

zevende blad

Artikel 14.

 1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het – – – kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat – – daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. —————————-
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens – – verlenging van deze termijn door de algemene ——-   vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van – – zaken in de vereniging en het gevoerde beleid. Het – – bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten – met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering – over. Deze stukken worden ondertekend door de – – – – bestuurders; ontbreekt ondertekening van één of meer – hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen – – melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen – dat zij deze verplichting nakomen. —————–
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit deleden een commissie van tenminste twee personen, die geen – deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie – – onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten – met toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Vereist het onderzoek van de balans en de staat van – baten en lasten met toelichting bijzondere ———   boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van – – – onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te – vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der – – vereniging te geven. ——————————
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de – algemene vergadering worden herroepen, doch slechts – door de benoeming van een andere commissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de – leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren. ———–   ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 15.

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. ——————-
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het – – boekjaar, wordt een algemene vergadering -de ——   jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering komen – onder meer aan de orde: ————————–
  1. het jaarverslag en de balans en de staat van baten en lasten met toelichting bedoeld in artikel 15 met – het verslag van de aldaar bedoelde commissie; – – –
  2. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende boekjaar; ——————–
  3. voorziening in eventuele vacatures; ———-
  4. voorstellen van het bestuur of de leden, —- achtste blad

aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. —

 1. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo – – – dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. ——-
 2. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van – – tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen – – verplicht tot het bijeenroepen van een algemene – – – vergadering op een termijn van niet langer dan vier – weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen – geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf – tot die bijeenroeping overgaan door oproeping – – – – overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in – – – tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd – is veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan – anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen van de notulen. ——- TOEGANG EN STEMRECHT.

Artikel 16.

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden van de vereniging, het bestuurslid dat respectievelijk de bestuursleden die geen lid van de vereniging is/zijn, en de begunstigers. Geen toegang hebben geschorste – – leden en geschorste bestuursleden. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de – algemene vergadering.
 2. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, – – heeft een stem. Een bestuurslid dat geen lid van de – vereniging is, heeft een raadgevende stem.
 3. Een stemgerechtigde kan slechts aan een andere – – – – stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het – uitbrengen van zijn stem. ————————   In afwijking van het bepaalde in de vorige volzin kan een gehuwd lid aan zijn/haar echtgenoot schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Van een volmacht dient -ten genoegen van de voorzitter – der vergadering- te blijken uit een schriftelijk stuk dat door de volmachtgever is ondertekend. ———
 4. Met betrekking tot een minderjarige die de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt, komt het stemrecht slechts toe aan zijn wettelijk vertegenwoordiger. – – VOORZITTERSCHAP – NOTULEN.

Artikel 17.

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de – – – voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan – treedt een der andere bestuursleden door het bestuur – aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze – – wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan – – – .voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de – secretaris of een ander door de voorzitter daartoe – – aangewezen persoon notulen gemaakt. —————-   Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een – – – – notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen – – opmaken. ——————————————-   De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal – –
 3. Het in de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is – beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een – – genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet – schriftelijk vastgelegd voorstel.
 4. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in – het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan – betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de ——-

oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of ——–   schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige – dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de – rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. – – –

 1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, – worden alle besluiten van de algemene vergadering – – genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte – stemmen. ——————————————
 2. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn – – – uitgebracht.
 3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de – – volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een – – tweede stemming, of ingeval van een bindende ——   voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen – kandidaten, plaats. ——————————   Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid – verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat – – hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft – – verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. ———————————-   Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de – personen, op wie bij de voorafgaande stemming is – – – gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen – is uitgebracht. ———————————-   Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt – door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de – nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden – – – uitgebracht. ————————————-   Ingeval bij een stemming tussen twee personen de – – – stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is – – gekozen.
 4. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen. – – – –
 5. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de – – – voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming – – – verlangt. —————————————-   Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, – – gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is – mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke – – – stemming verlangt. ——————————-

 

tiende blad

_„9-    8. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigden, ook —

al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, —- mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde — kracht als een besluit van de algemene vergadering. —-

 1. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig – of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen -dus mede een voorstel – tot statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de – – – voorgeschreven wijze geschied of is enig ander – – – – voorschrift omtrent het oproepen en houden van – – – – vergaderingen of een daarmee verband houdende – – – – formaliteit niet in acht genomen. ——————

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING. ————

Artikel 19.

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. Aspirantleden en begunstigers worden evenals de bestuursleden die geen lid zijn schriftelijk opgeroepen aan hun adres hetwelk zij aan de vereniging – schriftelijk hebben medegedeeld. De termijn voor de – oproeping bedraagt tenminste zeven dagen. ———
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen – vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21. – –

S T A T U T E N W I J Z I G I N G .                                                                        

Artikel 20.

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling – dat aldaar wijziging van de statuten zal worden – – – voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter – behandeling van een voorstel tot statutenwijziging – – hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de – – vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een – daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage – – leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als – – hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden. – – – –
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste – twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een – – – – vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal – stemmen dat door de stemgerechtigden gezamenlijk kan – worden uitgebracht vertegenwoordigd is. Is niet – – – twee/derde van het hiervoor bedoelde aantal ——-   vertegenwoordigd dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal stemmen dat kan worden uitgebracht, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de – – – uitgebrachte stemmen. —————————- 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat – elfde en laatste blad

hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen — verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. —-

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 – en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige – toepassing.
 2. Voor zover de rechter ingevolge wettelijk voorschrift geen andere vereffenaars heeft benoemd, geschiedt de – vereffening van het vermogen van de ontbonden – – – – vereniging door het bestuur. De algemene vergadering is evenwel bevoegd bij het besluit tot ontbinding één of meer vereffenaars te benoemen. ——————–
 3. Aan het batig saldo na vereffening wordt bij het – – – besluit tot ontbinding een bestemming gegeven. – – – –
 4. De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop der vereffening. Bewaarder is degene die door de algemene vergadering – als zodanig is aangewezen. ———————— HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 22.

 1. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch – met de statuten. ———————————–

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

Artikel 23.

Voor de eerste maal worden in afwijking van het bepaalde in artikel 11 benoemd tot leden van het bestuur: – – – –

 1. voorzitter, de komparante sub a, voornoemd; —–
 2. secretaris, de komparant sub c, voornoemd; ——
 3. penningmeester, de komparante sub b, voornoemd; – – – 4. algemeen bestuurslid, mevrouw XX. ——————- De komparanten zijn mij, notaris, bekend. ————-

WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te – – – – Terschelling, op de datum in het hoofd van deze akte – – gemeld. ———————————————–   Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de – verschenen personen, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op – volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. – – – Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de – komparanten en mij, notaris, ondertekend.

D.P. J; J.C.;

G.A.M. V; G. V.