Kalender 2019 / 2020

Beste leden,

hieronder geven wij een aantal van onze contactmomenten weer: als bestuur met de gemeente, woningstichting De Veste, met leden (bijvoorbeeld in geval van klachten) of gewoon als bestuur voor periodiek overleg.

Mocht u belangstelling hebben voor hetgeen er is besproken, of heeft u iets wat u graag zou inbrengen dan horen wij dit graag!

2020

  • 7 januari: studiedag bestuur

2019

  • 12-11 bestuurlijk overleg met WoonFriesland, de Bewonersraad en HBV (Heerenveen)
  • 6-11 prestatieafspraken 2020 (3e), Gemeente, WoonFriesland
  • 3-10 bestuursvergadering HVB
  • 25-9 prestatieafspraken 2020 (2e), Gemeente, WoonFriesland GEANNULEERD door WF

 

 

2018

– 7 maart Algemene Leden Vergadering

– 22 februari: bestuursvergadering

– 7 februari: voorbespreking met gemeente Terschelling en De Veste jaarvergadering

– adviseren aangepast integriteitsbeleid en bijlage klokkenluidersregeling

– 5 februari: bestuursvergadering

– 11 januari: bestuursvergadering

2017

– verlengen prestatieafspraken (2018)

– 28 november: bijeenkomst inzake voordracht nieuw lid RvC, bijeenkomst met De Veste

– 9 november: bestuursvergadering

– 24 oktober: bijeenkomst huurdersverenigingen Friesland (Heerenveen)

– 23 oktober: participatiebijeenkomst en periodiek overleg met alle Huurdersverenigingen en De Veste (Ommen)

– 19 oktober: periodiek overleg met gemeente

– 5 oktober: bestuursvergadering

– verschillende bijeenkomsten nav sollicitatieprocedure nieuwe kandidaat voor Raad van Commissarissen De Veste

– raadscommissie over woonvisie

– 19 september: bijeenkomst alle Friese Huurdersverenigingen (Heerenveen)

– 18 september: opening campus

– 7 september: bestuursvergadering

– 4 september: vergadering in Ommen

* inspraakreactie Woonvisie gemeente Terschelling

– 6 juli: bestuursvergadering (teleconferentie De Veste)

– 28 juni 15.30; overleg gemeente Terschelling, de Veste en HV de Brandaris (gemeentehuis)

– 27 juni: bestuursvergadering

* advies integriteitsbeleid

– 1-daagse over huurdersparticipatie; Ommen;  met De Veste en alle huurdersverenigingen

– 3 mei; bijeenkomst met RvC de Veste te Ommen

– 19 april: gezamenlijk overleg De Veste en alle huurdersverenigingen

* advies over huurverhoging 2017

– 13 maart: bestuurlijk overleg gemeente – hv (gemeentehuis 16.30)

– 9 maart: 20.00 Oepkes; jaarvergadering HV De Brandaris (Algemene Leden Vergadering)

– 24 januari; overleg de Veste en alle hv:

* advies urgentiebeleid

* reglement sloop & renovatie

* huurbeleid en portefeilleplan

– 18 januari: 14.00 gemeentehuis; ondertekenen prestatieafspraken

 

 

2016

– 7 december; 9.30 gemeentehuis over prestatieafspraken met gemeente en Veste

– week 47: overleg de Veste ivm begroting

– 3 november: bestuursvergadering

– 26 oktober bestuurlijk overleg met De Veste (13.30 kantoor De Veste)

– 25 oktober: 14.30-16.30 gemeentehuis over prestatieafspraken

– 5 oktober: gemeente / De Veste / HV Brandaris bestuurlijk overleg inzake prestatieafspraken

– 26 oktober 13.30-15.00 bestuurlijk overleg met De Veste (op West-Terschelling)

– week 39: overleg de Veste ivm begrotingskaders

= 29 september in Harlingen, met de Veste en andere huurdersverenigingen

– 16 september: rondleiding Campus met RvC de Veste

– 14 september: bestuurlijk overleg De Veste/ HV Brandaris

– 7 september: bestuursvergadering

– 1 september: bijeenkomst op West-Terschelling met de Veste en afvaardiging gemeente; op uitnodiging van De Veste spreken over nieuw te formuleren huurbeleid

– 4 augustus : bestuursvergadering

– 4 juli: bestuursvergadering

– week 21: overleg de Veste ivm jaarverslag De Veste

– 6 juni: bestuursvergadering

– 2 mei: bestuursvergadering

– 19 april: bestuursvergadering

– 12 april: indienen advies op voorstel huurverhoging per 1-7-2016

adviesverzoek huurverhoging 2016

Advies van huurdersvereniging De Brandaris:

Huurdersvereniging De Brandaris stelt voor om voor dit jaar géén inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren, en in elk geval niet voor de hoogste inkomenscategorie.

Op Terschelling zijn er voor huurders (in de hoogste inkomenscategorie) geen andere reële mogelijkheden voor huisvesting. Koopwoningen zijn niet voorhanden, ruimte voor doorstromen naar andere (particuliere) huurwoningen is er ook niet en het aankopen van de eigen woning is ook middels vast beleid onmogelijk op dit moment.

In uw adviesaanvraag geeft u aan aansluiting te zoeken bij het beleid wat andere corporaties in de regio doen: hier geven wij graag aan dat de andere corporaties in de regio waar Terschelling in valt Friesland is, en hier is het beeld dat  over de gehele linie inflatievolgend huurbeleid wordt vastgesteld en niet tot nauwelijks inkomensafhankelijke huurverhoging.

In het advies geeft De Veste aan als doel gedifferentieerd huurbeleid te willen voeren. Om hier aan te voldoen kan De Veste er ook voor kiezen om op Terschelling géén huurverhoging door te voeren, nu de woonsituatie hier feitelijk anders is dan in de andere kerngebieden.

Voor de toekomstige jaren gaan wij in de komende periode graag met De Veste om tafel om alvast eens te kijken hoe we met de combinatie van huursombenadering, passen toewijzen en Woningwaarderingsstelsel samen kunnen komen tot een rechtvaardig huurbeleid dat recht doet aan de noodzakelijke financiele armslag voor De Veste, de betaalbaarheid voor de huurder en de specifieke woningmarktsituatie van Terschelling.

Reactie De Veste op advies en beleid voor huurverhoging juli 2016

Op dit moment beraden wij ons op de mogelijkheden om te reageren op deze brief.

– 11 april: bestuursvergadering

– 31 maart: overleg de Veste ivm huurdersparticipatie en huurverhoging

– 24 maart: periodiek overleg met Wethouder de Jong

– 17 maart jaarlijkse ledenvergadering huurdersvereniging De Brandaris . 20.00 uur (zaal open 19.30)

– 17 maart: overleg met Woonbond

– 7 maart: bestuursvergadering

– 2 maart: 13.30 – 15.00 bestuurlijk overleg met De Veste (op West-Terschelling)

– 16-2 advies geven op voorstel woonruimteverdeelsysteem

advies woonruimteverdeelsysteem feb 2016

[We adviseren voor het gebied Terschelling de wijze van registreren van woningzoekenden (en hoe men van de lijst verdwijnt) opnieuw te overwgen. Een aanpassing van de huisvestingsverordening is mogelijk nodig. Wij hebben gemerkt dat de gemeente een advies van De Veste zeer ter harte neemt.

Wij adviseren ook na te denken over het registreren van woonduur, zodat er mogelijk meer doorstroming op gang komt.

Een ruilpagina op de site van de Veste zou een goede mogelijkheid zijn om een en ander op gang te helpen.

Wj adviseren ook nader te onderzoeken of de categorien waarin wordt toegewezen wellicht kunnen worden uitgebreid. Bijvoorbeeld door na te denken over toewijzing in de deelgebieden (West midsland Hoorn) en ook in een speciale categorie “gezinnen” voor de gezinswoningen die er nog zijn.]

-> ingevoegd op april 2016: de reactie van De Veste op de adviezen:

reactie De Veste op adviezen over woonruimteverdeelsysteem

– week 4: overleg de Veste ivm beleid woonruimteverdeelbeleid

– 18 januari: bestuursvergadering

 

2015

– 8 december: bestuursvergadering

– Donderdag 26 november: bespreking bij De Veste (in Ommen) met de overige huurdersverenigingen en woningstichting Beter Wonen Vechtdal

[in verband met de woonruimteverdeling in het Vechtdal. Corporaties zijn van plan dit gezamenlijk uit te gaan voeren. Het beleid zou uniform gebruikt kunnen worden voor de woningen op Terschelling.]

– Woensdag 25 november: bijeenkomst met de Raad van Commissarissen van De Veste en de andere huurdersverenigingen (in Ommen)

[bijpraten over afgelopen periode, waar staan we nu en waar staan we nu voor, verwachtingen van huurdersvertegenwoordigers richting De Veste]

– Donderdag 12 november:   informatiebijeenkomst voor de huurdersverenigingen De Brandaris, SHH en VHB bij de Veste (in Ommen).

[Op het programma: portefeuilleplan, begrotingskaders, vluchtelingen en statushouders, overlegschema 2016]

– 10 november: kascontrolecommissie 2014

– Donderdag 5 november:   bestuursvergadering

– 6 oktober: bestuursvergadering

– 30 september : overleg met wethouder De Jong (portefeuillehouder) en ambtenaar F. vd Veen

– 24 september: ontvangst Raad van Commissarissen op Terschelling met rondrit. (bestuursleden ook aanwezig)

– 17 september: bestuursvergadering

– advies aanvraag over verkoopbeleid De Veste

– 3 september: overleg met De Veste en andere huurdersverenigingen

[over wijze waarop huurders(verenigingen) kunnen participeren bij de woningbouwcorporaties en het maken van beleid ed]

advies aanvraag over nieuw Duurzaamheidsbeleid De Veste

– 23 juli: bestuursvergadering

– 25 juni: bestuursvergadering

– 5 juni: bestuursvergadering

– 2 juni: bijwonen en inspreken raadscommissievergadering gemeenteraad Terschelling ivm nieuw vast te stellen huisvestingsverordening

– 28 mei: bestuursvergadering

– 30 april: bestuursvergadering

– 13 april: overleg huurdersverenigingen en De Veste (Ommen)

[oa: brainstormen verkoopbeleid, tergkoppeling belanghebbenden conferentie, huurverhoging 2015]