home

Stand van zaken:

Zoals u bekend is, is Woon Friesland de verhuurder van de sociale huurwoningen op Terschelling. Bij de overname van de Veste door Woon Friesland zijn er afspraken gemaakt dat de regels en besluiten zoals genomen door de Veste zoveel mogelijk zouden worden overgenomen. Omdat de gesprekken over deze afspraken pas in de herfst van 2020 zijn begonnen naderen wij nu de eindfase. De afspraken zoals gemaakt met de Veste en goedgekeurd en bijgeschaafd door Woon Friesland en de Brandaris, worden binnenkort ter ondertekening opgemaakt. Zodra dit document is ondertekent zullen wij u hiervan direct op de hoogte stellen.

Elk jaar vind er een kascontrole plaats. Via deze website hebben wij u daarvoor uw aandacht gevraagd. Uiteindelijk hebben wij 2 personen bereidt gevonden om plaats te nemen in deze commissie. De kascontrole is inmiddels uitgevoerd en is goedgekeurd.

Bestuurslid Hans Lettinga heeft aangegeven dat hij het bestuur nog wel wil ondersteunen met raad en daad, maar vanwege tijdgebrek geen actief lid meer wil zijn. Dit heeft tot gevolg dat wij geen penningmeester meer hebben. Om nu toch de zaken zo goed mogelijk te regelen en onder controle te houden hebben wij deze taak sinds vorig jaar juni uitbesteed aan administratiekantoor de Hek. Deze is ook verantwoordelijk voor het innen van de contributie.

De contributie van € 7,50 per jaar wordt geïnd in de maand juni, maar het termijn is vanaf januari tot en met december. Opzeggen kan tot uiterlijk 31 oktober en gaat per 1 januari van het volgende jaar in. Opzeggen kan niet met terugwerkende kracht.

Duurzaamheid Woon Friesland, betreffende zonnepanelen. Door de verschillende zienswijzen van de Brandaris en Woon Friesland zijn er nog geen besluiten genomen. Zodra er duidelijkheid hierover is, stellen wij u hiervan direct op de hoogte.

Heeft u interesse in de gang van zaken betreffende bestuur, gemeente en Woon Friesland. Wij verwelkomen u dan graag als bestuurslid bij onze vereniging. U kunt zich melden via : hv.brandaris@hotmail.com

Bestuur Huurdersvereniging de Brandaris

—————————————————————————————————————–

Huurdersvereniging “De Brandaris”

organiseert op 6 februari 2020 een

informatieavond

voor alle leden, huurders, woningzoekenden en/of andere belangstellenden

tijd en plaats; 20.00u (19.30 zaal open) in de ET10

onderwerpen oa: renovatie en duurzaamheid (zonnepanelen)

stel al uw vragen en geef uw mening over WoonFriesland

en het huidige geldende beleid.

———-

Beste leden en belangstellenden:

Welkom op de website van Huurdersvereniging de Brandaris.

Wij zijn heel druk met nieuwe verhuurder WoonFriesland, de gemeente, onze huurders etcetera. Het lukt ons helaas niet om de website regelmatig bij te houden.

Lees hier ons laatste NIEUWS.

Kijk ook eens op onze facebookpagina, daar kun je ook terecht met vragen. 

Mocht je het leuk vinden dan kunnen we je hulp van harte gebruiken! Het is niet moeilijk en we helpen je waar nodig!

In het bestuur zijn verschillende vacatures en IEDEREEN is uitgenodigd om te informeren naar het hoe en wat!


www.facebook.com/hvbrandaris

Jaarvergadering:

dinsdag 22 januari 2019

WoonFriesland en de gemeente Terschelling zijn uitgenodigd.

We maken de agenda van de avond en de locatie binnenkort bekend!

———————————————————–

9 maart 2018:

Afgelopen woensdag hebben we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Deze is door veel belangstellenden bezocht, daar zijn we erg blij mee.
Na de vergadering heeft De Veste haar besluit tot vertrek toegelicht en hebben de belangstellenden goede en kritische vragen gesteld. Dank daarvoor!

Tijdens de vergadering hebben we niet expliciet benoemd dat we graag nieuwe leden verwelkomen, op onze site staat een aanmeldformulier, maar mailen of bellen is ook goed!

Ook is er binnen het bestuur ruimte voor nieuwe bestuursleden, dus mocht je dit leuk lijken… Welkom!

Op de vergadering waren ook kopers van woningen van De Veste (De Econoom) met grond op erfpacht. Deze eigenaren mogen zich ook bij ons melden, zodat ook de belangen van deze groep wordt vertegenwoordigd.

Binnen enkele dagen is op de website een verslag van de avond te vinden!


Uitnodiging aan allen:

Jaarlijkse ledenvergadering van Huurdersvereniging De Brandaris

woensdag 7 maart in ET-10 aanvang 20.00 uur (zaal open 19.45)

In verband met de aankondiging van De Veste om van Terschelling te willen vertrekken hebben wij een informatie-avond georganiseerd.

De Veste licht het besluit tot vertrek toe, en we leggen uit hoe er een nieuwe corporatie gaat worden gezocht en wat de rol is van De Veste, de gemeente Terschelling en huurdersvereniging De Brandaris (namens alle huurders!).

Welkom bij de website van huurdersvereniging de Brandaris. DE vereniging die huurders en woningzoekenden van Terschelling bijeenbrengt en vertegenwoordigt.

Wij hebben regelmatig overleg met de gemeente Terschelling, woningcorporatie De Veste, de Woonbond en andere huurdersverenigingen. (Zowel de huurdersverenigingen in Friesland als de huurdersverenigingen die huurders verenigt in andere gebieden waar De Veste actief is.)

Met komst van de nieuwe Woningwet 2015 hebben huurders meer rechten gekregen dan voorheen.

Zo zitten wij aan tafel bij het opstellen van de prestatieafspraken tussen de Veste en de gemeente. Ook hebben we instemmings- of adviesrecht bij nieuwe beleidsstukken of huurverhoging door de verhuurder.

Waar zetten wij ons voor in?

– genoeg, goede en betaalbare woningen voor elke doelgroep (huur, maar ook koop)

– wij bemiddelen of verwijzen in geval van problemen met de gemeente of De Veste

Huurdersvereniging de Brandaris wordt gevormd door haar leden, wij nodigen u dan ook van harte uit om lidmaatschap te overwegen. Hoe meer huurders wij vertegenwoordigen hoe “sterker” wij zullen staan.

Alle leden betalen jaarlijks contributie. De algemene ledenvergadering heeft deze contributie vastgesteld op € 7,50 per jaar. Jaarlijks wordt deze in de zomermaanden geïnd, bij voorkeur door middel van een automatische incassomachtiging. Deze hebben wij een bijgevoegd.

(Is de contributie voor u een drempel om lid te worden, verzoeken wij u contact op te nemen. We vinden vast een passende oplossing!)

Leden ontvangen 4 maal per jaar “huurwijzer” een magazine uitgebracht door de Woonbond. Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering, waar wij naast de lopende zaken en jaarverslagen ook proberen een gast uit te nodigen.

Leden zijn van harte welkom (kritisch) mee te denken en eventueel zelfs bestuurstaken op zich te nemen.

Voor vragen over lidmaatschap, de contributie of de huurdersvereniging kunt u bij ons terecht.

Kijkt u ook eens verder op deze website: daar vindt u verslagen, nieuwsbrieven en onze agenda.

Wist u ook dat we een facebookpagina hebben?!

https://www.facebook.com/hvbrandaris/