inspraak concept Woonvisie Terschelling

https://regelgeving.terschelling.nl/bekendmakingen/bekendmakingen_3950/item/inspraak-concept-woonvisie_22861.html

Het college nodigt ingezetenen uit om te reageren op de concept woonvisie.

Ook de huurdersvereniging is uitgenodigd om een reactie te geven op de woonvisie.

Wij hebben een inspraakreactie gezonden aan het college. Wij hebben hierbij het eerder gepubliceerde (visie)stuk toegezonden en tevens excpliciet aangegeven dat wij het college meegeven om in te zetten op behoud én uitbreiding van de huidige sociale (huur en koop)woningvoorraad. Een van de belangrijke voorwaarden hiervoor is dat De Veste geen woningen verkoopt uit de huidige voorraad huurwoningen – en inzetten op uitbreiding van deze voorraad.